شبکه TCP/IP

مجموعه اي از جزوات شبکه

شبكه كامپيوتري

گردآورنده:خانم سحر مرادي


1lanهاي بي سيم

درست طي چندسال گذشتهlanهاي بي سيم جايگاه مهمي رادربازارشبكه محلي احرازكرده اند.سازمان هابه طورروزافزون درمي يابندكهlanهاي بي سيم اجزاي جدانشدنيlanهاي بي سيم هستندتانيازهاي حركتي جابه جايي واتفاقي شبكه رافراهم نمايند ومكان هايي راكه سيم كشي ان مشكل است پوشش دهند.همان طوركه ازنام ان برمي ايديكlanبي سيم ازرسانه بي سيم استفاده مي كند.تقريباتاهمين اواخرlanهاي بي سيم كمتراستفاده مي شدند.دلايل ان عبارتند از:قيمت بالاوسرعت پايين انتقال داده ومسائل امنيت شغلي ونيازبه مجوز.باحل اين مشكلات محبوبيتlanهاي بي سيم به سرعت افزايش يافت.

كاربردlanهاي بي سيم:

{pahl95}چهارزمينه كاربردي رابرايlanهاي بي سيم معرفي مي مند:گسترشlanواتصال بين ساختمان هاودسترسي درحال حركت وشبكه هاي موقت.درزير هريك راموردبررسي قرارمي دهيم.

1)گسترش :lan

محصولات اوليه lanهاي بي سيم كه درسال1980معرفي شدابتدابه انوان جايگذين lanهاي قديمي واردبازارگرديديك lanبي سيم هزينه نصب lanكابلي راحذف مي كندودركارهاي جابه جايي واصلاحات درساختارشبكه سهولت مي بخشد.به هرحال اين امكان برايlanهاي بي سيم دستخوش تحولات گرديد.اول اينكه معماران بااگاهي ازامكاناتlanهاساختمان هاي جديد رااحداث كردندكه سيم كشي گسترده اي براي كاربردهاي داده داشت.دوم باپيشرفت فناوري انتقال داده تمايل به استفاده ازكابل كشي زوج تابيده براي lanهاخصوصازوج تابيدهcat3وcat5روبه افزايش گذاشت.بسياري ازساختمان هاي قديمي قبلا باcat3وساختمان هاي جديد باcat5سيم كشي شده بودند.بنابراين استفاده از lanهاي بي سيم براي جايگذيني از lanهاي باسيم چندان گسترش نيافت.علاوه بران يك مدول كنترلي(cm)كه به عنوان واسط lanهاي بي سيم عمل مي نمايدهم وجوددارد.مدول كنترلي مي تواند داراي عملكردپل يامسيرياب باشد تاlanهاي بي سيم را به شبكه زيربنايي متصل كند.همچنين داراي نوعي منطق كنترل دسترسي مانندسركشي يا طرح عبورنشانه(token)است تادسترسي سيستم هاي انتهايي ودستگاههاي مستقلي مانندايستگاههاي كاري ياسرورهاهستند.هاب هايامدول هاي ديگركاربر(umها)كه چندين ايستگاه خارج ازlanبي سيم راكنترل مي كنند هم مي توانند بخشي ازارايشlanبي سيم باشند.

2)اتصال بين ساختمان:

كاربردديگري ازlanبي سيم اتصالlanهادرساختمان هاي نزديك به هم است كه ان ها نيزمي توانندlanهاي باسيم يا بي سيم باشند.دراين حالت يك اتصال نقطه به نقطه بين دوساختمان به كاربرده مي شود.دستگاههايي كه براي اتصال به كاربرده ان معمولا پل وروترهاهستند اين اتصال نقطه به نقطه يكlanقابل رويت نيست بلكه طرح اين كاربردتحت عنوان lnبي سيم مرسوم است.

3)دسترسي متحرك:

اين نوع دسترسي ارتباط بي سيمي رابين هاب يكlanويك ترمينال داده مجهزبه انتن مانند يك كامپيوترروميزي كوچك يادستي ايجادمي نمايد.مثال ازكاربردچندين اتصالي درخواست كارمندي است كه ازمسافرت برگشته وبراي انتقال داده هاازكامپيوترشخصي قابل حمل استفاده مي نمايد.دسترسي متحرك دريك محيط گسترش يافته اي مانندكمپ ياعمليات تجاري خارج ازمجموعه اي ساختمان هم مفيداست.درهردوي اين مواردكاربران مي توانند باكامپيوترهاي قابل حمل خودحركت كنند وبه سرويس دهنده ياlanباسيم ازنقاط مختلف دست يابند.

4)شبكه ويژه(ad hoc):

يك شبكه ويژه(موقتي)شبكه ديدبه ديد است(بدون سرورمركزي)كه موقتابراي رفع بعضي ازنيازهاي فوري ايجادشده است.مثلا گروهي ازكارمندان هريك به يك روميزي كوچك ياكامپيوتردستي مي توانند دراتاق كنفرانس براي جلسه اي تجاري يادرسي گرد هم ايند.اين كارمندان كامپيوترهاي خود را درشبكه ويژه فقط براي مدت جلسه متصل مي نمايند.

نيازهاي lanهاي بي سيم:

يك lanبي سيم بايد نيازهاي هرlanمعمولي راداشته باشدازان جمله ظرفيت قابليت پوشش فواصل كوتاه ارتباط كامل باايستگاههاي متصل وقابليت خبررساني.علاوه بران چندويژگي خاصlanهم وجوددارد ازمهم ترين نيازهاي lanبي سيم چندموردزيرمعرفي شده اند:

2بازدهي خروجي:پروتكل كنترل دستيابي رسانه بي سيم براي حداكثرشدن ظرفيت استفاده مي نمايد.

3تعدادگره ها:lanهاي بي سيم ممكن است نيازبه پشتيباني صدها گره درچندين سلول داشته باشند.

4اتصال بهlanزيربنايي:دربسياري ازموارداتصالي بين ايستگاههارويlanزيربنايي موردنيازاست درlanهاي بي سيم زيربنايي اين عمل به راحتي ازطريق به كارگيري مدول هاي كنترلي انجام مي شودكه به هردونوع lanوصل مي شود.همچنين ممكن است نيازبه سازماندهي كاربران سيار وشبكه هاي بي سيم ويژه باشد.

5ناحيه سرويس:ناحيه معمول تحت پوشش lanبي سيم قطري حدود100تا300متردارد.

6كاربران سيارازايستگاههاي باتري داراي استفاده مي كنند معمولا باطري هاعمرطولاني هنگام بكارگري دراداپتورهاي بي سيم دارند.اين وضع نشان مي دهد كه يك پروتكلmacكه گره هاي سياري براي رديابي نقاط دستيابي لازم داردويادرگيردسترسي هاي مكررباايستگاه اصلي است نامناسب مي باشد.نمونه ازپياده سازي هاي lanبي سيم داراي ويژگي خاصي براي كاهش مصرف هنگام عدم استفاده ازشبكه مثل خواب رفتن مي باشد.

7استحكام انتقال وامنيت:به جزدرمواقعي كه طراحي صحيح انجام شود يك lanبي سيم درمعرض تداخل قرارداشته وبه راحتي استراق سمع مي گردد.lanبي سيم بايد امكان انتقال مطمئن راحتي درمحيط هاي پارازيتي فراهم كند وسطحي ازامنيت راازاستراق سمع به وجوداورد.

8عملكردهماهنگ شبكه:باافزايش محبوبيت lanهاي بي سيم خيلي محتمل است كه دوياچندlanدريك ناحيه عمل كننديادرجايي عمل كنند كه تداخل بين lan هاممكن باشد.چنين تداخلي كارنرمال الگوريتم macرامختل مي سازد ودستيابي غيرمجازي رابه يك lanخاص موجب مي گردد.

9عملكردبدون مجوز:كاربران ترجيح مي دهندتامحصولات lanبي سيم راخريداري وبدون حفظ امنيت مجوزبراي باندفركانس مورداستفاده lanان رابه كارگيرند.

10جابه جايي/تغييرمكان:يك پروتكل macبه كاررفته lanبي سيم بايدبه ايستگاههاي سيار امكان حركت ازيك سلول به ديگررابدهد.

ارايش پويا:ادرس دهيmacومديريت شبكه lanبايداجازه ديناميك واتومات افزايش وحذف وجايگذيني سيستم هاي انتهايي رابدون دخالت ديگركاربران فراهم اورد

فناوري lanهاي بي سيم:

lanهاي بي سيم عمومابراساس تكنيك انتقال به كاررفته دسته بندي مي شوند.همه ي محصولات فعلي lanدردسته بندي هاي زيرقرارمي گيرد:

الف)lanهاي مادون قرمز(IR):هرسلول خاصي ازIR LANمحدودبه يك اتاق است زيرانورمادون قرمز ازديواره هاي كدر عبور نمي كند ارتباط بي سيم نوري دربخش مادون قرمزطيف در بسياري ازمنازل متداول است زيرا دردستگاههاي كنترل ازراه دوراستفاده مي شود.اخيراتوجه به استفاده از فناوري مادون قرمز به ايجادLANهاي بي سيم گرايش يافته است.

نقاط قوت وضعف مادون قرمز:مادون قرمزمزاياي مهم ومتعددي رانسبت به روش راديومايكروويوارائه مي كند.اول اينكه طيف مادون قرمزمحدوديت نداردواين خودسرعت بالاي انتقال داده رابدست مي دهدطيف مادون قرمزدرسرتاسرجهان قانونمندنيست واين براي بخش هايي ازطيف ماكروويوچنين نيست.مادون قرمز بعضي ازخصوصيات نورمرئي رادارد كه براي بعضي ارايش هاي LANجذاب است.نورمادون قرمز توسط اشيايي بارنگ روشن منعكس مي شود بنابراين مي توان با استفاده ازانعكاس سقفي براي دستيابي به تمام اتاق استفاده كرد.مادون قرمزازديوارها وديگر اشياي كدرعبورنمي كند.اين دومزيت دارد:اول اينكه ارتباطات مادون قرمز بهترازماكروويودرمقابل استراق سمع است وامنيت بيشتري دارد ودوم يك تشكيلات مادون قرمز درهراتاقي ازساختمان بدون تداخل قابل استفاده است واين ايجادLANهاي مادون قرمز بسياربزرگي راممكن مي سازد.نكته ديگرقوت مادون قرمزاين است كه تجهيزات ان نسبتا ارزان وساده است.انتقال داده مادون قرمز معمولا مدولاسيون شدت رابه كارمي برد به نحوه ي كه گيرنده هاي مادون قرمز تنها لازم است دامنه سيگنال هاي نوري راشناسايي كنند.درصورتي كه اغلب گيرنده هاي مايكروويو فركانس يافازراشناسايي مي نمايد.رسانه مادون قرمزنقاط ضعيفي هم دارد.بسياري از محيط هاي بسته ازتشعشع زمينه مادون قرمز نسبتا شديدي مانندنورخورشيدونورپردازي برخوردارند.اين تشعشه محيط به صورت پارازيت درگيرنده هامادون قرمزتاثيرمي گذارد ولذافرستنده هاي ان ها بايدتوان بيشتري داشته باشندودرنتيجه باعث محدوديت مي گردند.به هرصورت افزايش قدرت فرستنده با محافظت چشم ومصرف قدرت زيادمحدود مي شوند.

ب)lanهاي طيف گسترده:درحال حاضررايج ترين نوع lanبي سيم ازتكنيك هاي طيف گسترده است به جزبراي ادارات كوچكlanهاي بي سيم طيف گسترده ازارايش چندسلولي استفاده مي كند دريك سلول مفروض توپولوژي مي تواند هاب يانقطه به نقطه مي باشد.دريك توپولوژي هاب هاب معمولا روي يك سقف نصب شده وبه يك lanسيمي زيربنامتصل مي گردد تاباايستگاههاي متصل بهlanسيمي وايستگاههايي كه بخشي ازlanهاي بي سيم درديگرسلول هاهستندارتباط برقرارشود.هاب مي تواند دسترسي رامانندتابع هماهنگي نقطه اي درIEEE802.11كنترل نمايد دراين حالت همه ايستگاهها درسلول تنها به هاب ارسال كرده ازهاب دريافت مي كند.متناوبا ومستقل از راهكاركنترل دستيابي هرايستگاه ممكن است بااستفاده ازانتن چندجهته خبررساني نمايدبه نحوي كه همه ي ايستگاههاي ديگردرسلول بتواننددريافت نمايند.اين حالت متناظرباارايش گذرگاه منطقي است.ازتوابع بالقوه ديگريك هاب عبورخودكارايستگاههاي سيار مي باشد.درهرزمان تعدادي ايستگاه به طورپويابه يك هاب براساس فاصله نسبت داده مي شوند.وقتي كه هاب تضعيف يك سيگنال راحس مي كند ان رابه طورخودكار به هاب مجاورديگرانتقال مي سازد.درتوپولوژي نقطه به نقطه هاب وجودندارد.يك الگوريتم macمانندcsmaبراي دستيابي كنترل بكارمي رود اين توپولوژي براي lanهاي ويژه مناسب است.

ج)lanهاي مايكروويوباندباريك:واژه مايكروباندباريك به استفاده ازباندفركانسي راديويي براي انتقال سيگنال باباندي نسبتا باريك يعني به اندازه كافي گسترده جهت مستمركردن سيگنال اشاره مي كند.تااين اواخرهمه محصولات lanهاي مايكروويو ازباندباريك مايكروويو تحت مجوز استفاده مي كردند.اخيراحداقل يك فروشنده محصول lanرادرباندISMتوليدكرده است:

- RFباندباريك مجوزدار:فركانس هاي راديويي مايكروويوقابل استفاده براي انتقال صوت داده وويديومجوزدارندودرمحدوده جغرافيايي خاصي براي پرهيزازتداخل بين سيستم ها فعاليت مي كنند.طرح باندباريك معمولا ازارايش سلولي سودمي برد.سلول هاي مجاورازباندهاي فركانس غيرهمپوش(غيراشتراكي درباند18GHZ)استفاده مي نمايند.يكي ازمزاياي LANباندباريك مجوزداراين است كه محاوره بي تداخل تضمين مي شود.برخلاف طيف بي مجوز مانندISMطيف هاي مجوزداربه صاحب مجوزاجازه قانوني استفاده ازكانال بدون تداخل رامي دهدكاربران LANدرباندISMدرخطرتداخل ومختل شدن ارتباط قراردارند.

-RFباندباريك بدون مجوز:درسال1995Radio lanاولين فروشنده اي بود كه lanبي سيم باندباريك بااستفاده ازطيفISMمي مجوزرامعرفي كرد.اين طيف مي تواند براي انتقال باندباريك درتوان كم(5/.وات ياكمتر)استفاده شود.محصولات Radio LANبا Mbps 10 درباند5.8HZكارمي كند.محصول داراي برد50متردريك اداره نيمه باز تا100متردرمكان كاملا بازاست.محصولاتRADIO LANازيك ارايش نقطه به نقطه باويژگي خاصي استفاده مي كنندبه عنوان جايگذيني براي هاب ساكن محصولات RADIO LANبه طورخودكاريك گره رابه عنوان مديرپويا براساس پارامترهايي مانند مكان وتداخل وقدرت سيگنال انتخاب مي نمايد.مشخصه مدير مي تواند به طور خودكارباتغيير مكان عوض شود.اينLANهمچنين داراي يك عمل رله ديناميكي است كه اجازه مي دهد هرايستگاه به عنوان يك تكراركننده داده رابين ايستگاههايي كه دورازمحدوده يكديگرند عمل نمايد.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۹ خرداد۱۳۸۹ساعت 20:45  توسط سحر چراغی  |